Ekonomia

Ekonomia i sisteman inatulaika. I palabra "ekonomia" ginen i palabran Griegu oikos, kumekeilek-ña "guma'".

NYSE-floor.jpg
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons has media related to: